Digitaal Kerkloket

Vledder, januari 2020

 

Beste gemeenteleden,

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor de zwakkeren in de samenleving. Zo organiseerden we een aantal bijzondere diensten zoals de gedachtenisdienst in november, de top 2000 dienst eind december en de koffieochtenden voor eenzame ouderen. Ook de indrukwekkende begrafenisdiensten van het afgelopen jaar hebben veel betekend.

 

Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

 

Onze gemeente vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook verder continueren, bijvoorbeeld door het organiseren van een 'Kliederkerk', van grote waarde voor kinderen en hun ouders, ook al komen ze niet elke zondag in de kerk. En het voltooien van het fusieproces met de gemeente in Nijensleek. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Hieronder staat een verkorte begroting voor 2020 met daarin de posten waaraan we het geld denken te besteden.

 

Baten                                         Lasten

Onroerende zaken     8.900       Onderhoud gebouwen      13.037

Rente                       8.000       Pastoraat                        37.500

Bijdrage leden         42.350       Kerkdiensten                    8.950

Tekort                      8.287       Diversen                          8.050

 

Het tekort komt voort uit het feit dat de koperen dakgoten van de kerk moeten worden vervangen. Deze kosten worden voor 50% opgevangen uit de rijkssubsidie voor monumenten en 50% uit eigen middelen.

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters,

 

Hans van de Rotte, voorzitter

Janny Leppers, secretaris

 


De voorbereidingen zijn gestart!

Op dit moment zijn vrijwilligers bezig de Actie Kerkbalans-2020 voor te bereiden. In de periode van 18 januari tot 1 februari gaan 21 vrijwilligers op pad om de brieven van de Actie Kerkbalans-2020 bij u af te geven. In de laatste week van de genoemde periode komen zij uw antwoord weer bij u ophalen. Hiervoor willen wij uw medewerking vragen om op de afgesproken tijd thuis aanwezig te zijn. Hiermee voorkomen wij dat vrijwilligers extra bij u terug moeten komen om uw antwoord op te halen.

 

Wij kijken allen uit naar een succesvolle Actie Kerkbalans-2020.

 

Namens het Team Actie Kerkbalans-2020,

Janny Leppers, Mathilde Gerritsen en Adri Jonkers.