Digitaal Kerkloket

Pastoraal Team Vledder:

OMZIEN NAAR ELKAAR

De Kerk is een instituut, maar vooral ook een geloofsgemeenschap, waarin mensen vanuit hun geloof zich om elkaar bekommeren. Met dat laatste houdt het Pastoraal Team zich bezig, met name door elkaar en de gemeenteleden uit hun sectie te leren kennen, te ondersteunen en te stimuleren. Het is in ieder geval het uitgangspunt van dit nog vrij jonge Pastoraal Team (PT) van de Hervormde Gemeente van Vledder met haar ruim 700 leden.

Het pastoraal werk is de kurk waar de kerkelijke gemeenschap op drijft. Als je met alle ups en downs, die ook aan het kerkelijk leven niet voorbijgaan, toch blijft meeleven met de mensen uit de gemeente, dan werk je vanuit een bijbelse opdracht.

En dat doen onze pastoraal medewerkers! (PM’ers)

Natuurlijk propageren we dat mensen ook zelf om een gesprek met de PM’er, pastorale ouderling of predikant kunnen vragen, maar het heeft toch een toegevoegde waarde als er ongevraagd belangstelling wordt getoond door de kerk. Iemand die interesse heeft in de ander.

En dat hebben onze PM’ers!

Onze kerk telt veel leden die de Johannes de Doperkerk nooit van binnen zien en dan is contact blijven zoeken vanuit de kerk enorm belangrijk. Op allerlei manieren laten merken, dat je als kerk meeleeft met de mensen in verdrietige omstandigheden en op blije momenten.

En dat doen onze PM’ers!

Het elkaar informeren is van wezenlijk belang om als gemeente samen op te trekken, maar zeker ook om de nodige aandacht te kunnen schenken aan individuele gemeenteleden.

Daarom het volgende dringende verzoek:

Wilt u, naast de predikant, altijd de pastoraal medewerker informeren in situaties waarvan u vindt dat de kerk dat moet weten?

We zijn blij met de wijkouderling van de GK als lid van het PT, zodat we pastoraal veel van elkaar op kunnen steken en ook op deze manier als 2 snel naar elkaar toe groeiende gemeenten met elkaar kunnen communiceren. Zit u met vragen en/of opmerkingen, benader rechtstreeks de persoon waar het om gaat. Dat is een vorm van goede communicatie. Het Pastoraal Team zal proberen haar steentje daaraan bij te dragen.      

Het Pastoraal Team vergadert 4 keer per jaar, op maandagmiddag in De Gerf te Vledder met als doel elkaar te stimuleren en te ondersteunen. Onder voorzitterschap van de predikant worden ervaringen uitgewisseld, komen verschillende onderwerpen aan de orde, wordt overleg gevoerd over allerlei pastorale zaken en worden voorstellen gedaan aan de kerkenraad.

Categorieën