Digitaal Kerkloket

Diaconie

De diaconie:

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. In de Bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Diaconie in de kerk

Diakenen zijn voor een periode van steeds vier jaar lid van de kerkenraad. Tijdens hun bevestiging hebben zij een soort eed afgelegd, een belofte van geheimhouding. Uw verhaal is veilig bij hen, zij praten daar verder niet over. De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. ‘Kerkelijke armenzorg’ heette dat vroeger, individuele hulp noemen we dat nu. Helpen waar geen helper is, zowel financieel als sociaal ondersteunend. Naast individuele hulp zamelt de diaconie geld in voor projecten in binnen- en buitenland. 

Taken van diakenen

In de kerkdienst hebben diakenen een aantal speciale taken:

 • Collecteren tijdens de kerkdienst
 • Voorbereiding en begeleiding Avondmaalsviering, ook wel de Dienst aan de tafel van de Heer
 • Zorg dragen voor opnames, zodat mensen die niet naar de kerk kunnen later thuis de dienst kunnen beluisteren
 • Zorg dragen voor de bloemen

Andere taken van diaken of diaconie zijn:

 • Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat (begroting en jaarrekening)
 • Zorg dragen dat het collectegeld komt bij mensen die financiële nood hebben
 • Aandacht vragen voor projecten van bijvoorbeeld het werelddiaconaat
 • Opstellen van vervoersrooster, bloemenbezorgrooster
 • Organiseren van koffieochtenden
 • Regelen van kerstattenties voor ouderen en mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken tijdens de feestdagen
 • Mensen met raad en daad bijstaan
 • Het deelnemen aan de kerkenraadsvergaderingen
 • Bezoeken van landelijke diaconiedagen 

Hoe zit dat nu met die collectes?

Het collecterooster wordt voor een jaar vastgesteld. Vaste items bepalen het rooster voor een groot deel. De KIA (Kerk in Actie) collectes zijn landelijk. Naast de vaste collectes is er ruimte voor vrije invulling. De opbrengsten van de collecten gaan naar uiteenlopende doelen, het plaatselijk werk wordt hier voor een groot deel van betaald, ook het Noodfonds Westerveld krijgt jaarlijks een bijdrage. Dit wordt vastgesteld aan de hand van het diaconaal quotum en wordt zo naar grootte verdeeld over de kerken van Westerveld. Ook worden er diverse goede doelen gesteund met een gift en is er aandacht voor rampen.De avondmaalscollectes zijn doorgaans bestemd voor projecten (in het buitenland) die verbonden zijn met gemeenteleden. 

Toekomst van de Diaconie

De diaconieën van de beide kerken zijn al geruime tijd samen aan het werk. Zo worden acties gezamenlijk gevoerd en worden de collecteroosters zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en gelijk gemaakt. Dit zorgt ervoor dat bij de verdere samenwerking naar een fusie de overgang soepel kan verlopen.

 

Diakenen

Functie/naam: Adres: Woonplaats: Telefoon/E-mail:
Teuni Piek Hoofdweg 75 8383ED Nijensleek 0521-850707
Reina Fledderus Kallenkoterallee 74 8331AJ Steenwijk

0521-381884

dejongereina@hotmail.com

Sjoukje de Wit Hoofdweg 116 8383EK Nijensleek sjoukjew@hetnet.nl