Digitaal Kerkloket

Kerkbalans-2018

Beste mede gemeenteleden,

 

Het jaar 2018 is net begonnen, de goede plannen die we bij de jaarwisseling voor onze gemeente hadden zijn nog niet in de spreekwoordelijke lade verdwenen. En dat is maar goed ook, want 2018 wordt een jaar van beslissingen als de voortekenen ons niet bedriegen. Beslissingen die de toekomst voor de komende jaren gaan beïnvloeden. Werken we stilletjes aan toe naar het einde van onze gemeente in Vledder, zeg over 10 jaar, of gaan we voor een doorstart met een centrale rol voor onze kerk en ons kerkgebouw in de regio? Voor beide scenario's zijn voldoende argumenten te vinden.

 

Elementen van het eerste scenario zien we met grote regelmaat om ons heen. Vorig jaar overleden 17 leden van onze gemeente en bijna even zo vele vertrokken op zoek naar een woonplaats dichter bij de kinderen of bij zorginstellingen.  Die ontwikkeling gaat ongetwijfeld de komende jaren door. Misschien brengen de plannen rondom Vledder-Noord daarin nog een wending ten goede doordat verzorging in Vledder mogelijk wordt.

 

Elementen voor het tweede scenario, dat van de doorstart, liggen minder voor het oprapen maar zijn er wel. Gaan we dit jaar onze krachten bundelen met de kerk van Nijensleek en de parochie van Wilhelminaoord? Dat behoort tot de mogelijkheden ook omdat we het alle drie, wij dus ook, afzonderlijk niet veel langer uithouden. Van een gezamenlijke zwakte kun je ook een gezamenlijke uitdaging maken. En misschien verhuizen weer enkele kerkelijk betrokken gezinnen naar deze regio zoals in het verleden wel gebeurde. Wie zal het zeggen.

 

Daarmee krijgt de Dorpskerk een centrale rol en niet alleen op kerkelijk gebied. De oprichting van de Stichting Behoud Vledderkerk ondersteunt die (mogelijke) ontwikkeling: het kerkgebouw zal vaker worden gebruikt voor evenementen, georganiseerd voor de hele dorpsgemeenschap.

De voorgenomen herinrichting van de kerk maakt die evenementen mogelijk omdat de toegankelijkheid van de kerk aanzienlijk wordt vergroot.

 

Bovenstaande plannen hebben nog geen invloed op de begroting 2018. De herinrichting van de kerk staat gepland voor het najaar en voor die tijd gaan we proberen subsidies te krijgen. De financiering van de predikantsplaats na 1 januari 2020 moet dan wel gegarandeerd zijn. De uitdaging voor het komende halfjaar is om financiering voor beide te vinden.

 

Ondertussen gaat het vertrouwde werk van de kerk ook in 2018 'gewoon' door. Veel aandacht vraagt het pastoraat in onze gemeente met een groeiend aantal ouderen. Huisbezoeken, koffieochtenden, leeskringen, gespreksgroepen, filmvoorstellingen en het kunnen volgen van kerkdiensten via internet zijn daarvan voorbeelden. Ook de zieken worden daarbij niet vergeten. Maar ook het werk voor en met jongeren krijgt aandacht en met hen wordt gezocht naar alternatieve vormen van kerk zijn. De diaconie draagt namens de gemeente zorg voor hulp aan behoeftigen in het eigen dorp en wereldwijd. Trouwens, dat 'gewoon' wordt wel moeilijker omdat het aantal vrijwilligers voor dit soort werkzaamheden steeds kleiner wordt.

 

In de begroting voor 2018 zijn de kosten voor al deze activiteiten samengebracht in enkele globale cijfers:

 

 Baten:    Lasten:  
 Onroerende zaken 8.700   Onderhoud gebouwen 14.000 
 Rente 10.000   Pastoraat 61.000 
 Bijdrage leden 45.900   Kerkdiensten 7.050 
 Tekort 26.650   Diversen 9.200 
       
Totaal:  € 91.250  Totaal:  € 91.250 
       

 

Het tekort van 26.650 wordt onttrokken aan de reserves, nl. het Fonds Predikantsplaats.

Om de voortgang van het werk van onze gemeente mogelijk te maken doen wij ook in 2018 een beroep op u. Wij hebben uw financiële steun dit jaar extra hard nodig. Het gaat dit jaar ergens om.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters,

 

Hans van de Rotte, voorzitter

Janny Leppers, secretaris.

 


Deze week zijn vrijwilligers bezig de actie Kerkbalans-2018 voor te bereiden. In de periode van 21 januari tot 5 februari gaan 21 vrijwilligers op pad om de brieven bij u af te geven. In de laatste week van de genoemde periode komen zij uw antwoord weer bij u ophalen. Hiervoor willen wij uw medewerking vragen om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Hiermee voorkomen wij dat vrijwilligers extra bij u terug moeten komen om uw antwoord op te halen.

Wij kijken allen uit naar een succesvolle actie Kerkbalans-2018.

 

Namens het Team Actie Kerkbalans-2018:

Janny de Gans, Mathilde Gerritsen en Adri Jonkers.

Actie Kerkbalans

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • Automatische incasso
  • iDEAL
  • Overige
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december