Digitaal Kerkloket

Kerkbalans-2017:

 


 

Deze week zijn vrijwilligers bezig de actie Kerkbalans-2017 voor te bereiden.

In de periode van 21 januari tot 5 februari gaan 21 vrijwilligers op pad om de brieven bij u af te geven.

In de laatste week van de genoemde periode komen zij uw antwoord weer bij u ophalen.

Hiervoor willen wij uw medewerking vragen om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

Hiermee voorkomen wij dat vrijwilligers extra bij u terug moeten komen om uw antwoord op te halen.

Wij kijken allen uit naar een succesvolle actie Kerkbalans-2017.

 

Namens het Team Actie Kerkbalans-2017:

Janny de Gans, Mathilde Gerritsen en Adri Jonkers.

 


 

Beste leden van de Hervormde Gemeente van Vledder en omgeving.

We hebben grote plannen voor 2017 en willen u daarover via deze brief informeren. Een groot deel betreft een voortzetting van zaken die behoren tot het werkterrein van de kerk en een deel betreft nieuwe zaken.

 

Eén van de belangrijkste activiteiten in onze gemeente is ongetwijfeld het pastorale werk; belangrijk omdat we een grote groep oudere leden hebben. Pastorale teams, samengesteld uit vrijwilligers van onze zustergemeente in Nijensleek en onze eigen gemeente, bezoeken op gezette tijden leden en niet-leden van beide gemeentes in Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Doldersum, Vledderveen en Vledder. Speciale aandacht is er daarbij voor zieken en mensen die zijn opgenomen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Vaak ontvangen zij een groet van de gemeente door de bloemen die na de zondagsdienst bij hen worden gebracht. Ook de gezonde ouderen worden niet vergeten: er zijn koffieochtenden in de Gerf, een ophaaldienst voor en na de zondagse kerkdienst en bijv. de mogelijkheid van het gebruik van de kerktelefoon.

De diaconie draagt zorg voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning, zowel financieel als anderszins. In Vledder, Westerveld, Nederland en wereldwijd. Op deze wijze proberen we als gemeente vorm te geven aan onze opdracht om te zien naar onze naasten.

Hoewel het merendeel van onze leden tot de groep van senioren behoort, proberen wij ook de jongeren en de mensen van middelbare leeftijd bij onze gemeente te betrekken. Dat valt in deze tijd van ontkerkelijking niet mee. Er zijn gespreksgroepen, leeskringen, het leerhuis, filmvoorstellingen en speciale kerkdiensten. Daarbij richten we ons ook steeds meer op onze medeburgers van Vledder en omstreken zoals ook bij de gedachtenisdienst in november waar iedereen was uitgenodigd een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare. Daar werd in ruime mate gebruik van gemaakt.

De kerk maakt ook deel uit van het dorp door participatie in de kerstwandeling, zowel financieel als met hulp van vrijwilligers, het korenfestival tijdens de kerstmarkt, de “kunstproeverij” en diverse andere activiteiten.

Nieuw in 2017 is dat we het interieur van het kerkgebouw willen vernieuwen waardoor de gebruiksvriendelijkheid voor iedereen, jong en oud, kerklid en dorpsgenoot, zal toenemen.  We denken aan nieuwe toiletten, andere stoelen en minder opstapjes in de vloer. Of deze plannen ook dit jaar gerealiseerd kunnen worden is nog de vraag maar er zal zeker hard aan worden gewerkt.

Het zal u niet verbazen dat voor dit alles geld nodig is, dat behoeft geen uitleg.Een beknopte begroting van inkomsten en uitgaven treft u hier aan:

 

Baten                                                         lasten

Onroerende zaken              9.100                   onderhoud gebouwen         11.600         

rente                               12.300                   pastoraat                          60.400

bijdrage leden                  44.900                   kerkdiensten                       5.500

onttrekking fonds                                          diversen                              8.800

predikantsplaats               20.000                                                          ______

Totaal:                          86.300                                                           86.300

 

Deze begroting is sluitend, dat wil zeggen dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, maar deze schone schijn bedriegt. De post “onttrekking fonds predikantsplaats” houdt in dat we

€ 20.000 uit onze eigen reserves moeten putten.

Daarom willen we de Actie Kerkbalans ook dit jaar weer van harte bij u aanbevelen. Deze wordt gehouden in de periode van 19 januari t/m 5 februari en heeft als thema ‘Mijn kerk verbindt’. Een thema dat ons als gemeente zeker zal aanspreken. We hebben uw financiële steun dus hard nodig en we rekenen zoals altijd weer op uw bereidheid gul te geven. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

 

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters

Hans van de Rotte, voorzitter

Janny de Gans, secretaris

 


De actie kerkbalans-2017 heeft in Vledder opgebracht!

 € 35.679,50

Aan allen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk dank hiervoor!

Het coördinatieteam actie Kerkbalans-2017,

Janny de Gans, Mathilde Gerritsen en Adri Jonkers.

 

Actie Kerkbalans

Actie(s):
iDeal

Betaalmogelijkheden

  • Automatische incasso
  • iDEAL
  • Overige
Bijdrage/giften periode Ieder jaar in januari t/m december
Toezeggingsperiode Ieder jaar in januari t/m december