Digitaal Kerkloket

ICC – Interkerkelijke Contactcommissie

ICC – Interkerkelijke Contactcommissie

De ICC (Interkerkelijke Contact Commissie) is het orgaan dat de locatie Frederiksoord van de RK Petrus en Paulusparochie en de protestantse PKN kerk in wording van Vledder–Nijensleek in het leven heeft geroepen om de oecumene plaatselijk gestalte te geven via gemeenschappelijke activiteiten. De ICC bestaat uit een bestuur en uit een aantal werkgroepen. De werkgroepen organiseren de oecumenische activiteiten. Elke kerk is vertegenwoordigd in het bestuur. De ICC werkgroepen bestaan uit leden van de deelnemende kerken.

ICC-werkgroepen en activiteiten:

Week van Gebed voor de Eenheid der Christenen
Deze activiteit wordt gehouden in de derde week van januari. We bidden dan samen voor de eenheid van christenen voor onze eigen lokale kerken en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden. Onze kerken komen dan samen in de kerk van Nijensleek of in die van Vledder en twee voorgangers uit respectievelijk de RK-parochie en de PKN-kerk gaan dan voor.

Wereldgebedsdag
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Ieder jaar bereiden vrouwen uit een ander land de week en de daarbij behorende liturgie voor en kiezen een thema voor deze dag. De eigen landelijke commissie past deze liturgie aan voor gebruik in de lokale kerken. De ICC-commissie “Wereldgebedsdag’ geeft verder inhoud aan de viering voor onze eigen kerken.

Vastenmaaltijd

De vastentijd is bedoeld als voorbereiding op het Paasfeest. Soberheid past bij deze periode. Halverwege de vasten wordt er een eenvoudige maaltijd geserveerd in de RK-kerk van Wilhelminaoord waarbij een inzameling gehouden wordt voor een ‘vastenproject’ in een ontwikkelingsland. Iedereen is welkom aan deze ‘vastentafel’.

4-mei herdenking
Op 4 mei vindt in bijna elke gemeente een herdenking plaats in het kader van de nationale herdenking. Zo ook in Vledder. Een burgercomité van Vledder bereidt de algemene herdenking voor die bestaat uit een herdenking voor gevallenen op de Doldersumse heide en een herdenkingsdienst in de dorpskerk van Vledder voorafgaand aan de algemene herdenking bij het herdenkingsmonument op de Brink. Het 4-meicomité handelt onder auspiciën van het ICC-bestuur en legt een krans bij het monument namens de kerken.

Zomerzangvieringen

Tijdens de zomervakantie worden er drie zangavonden gehouden in de dorpskerk van Vledder. Iedereen is welkom en vooral de dan in onze regio verblijvende toeristen. Elke viering heeft een eigen thema en wat ze gemeen hebben is dat ze niet te lang zijn, ontspannen van karakter en met veel samenzang. Deze vieringen worden voorbereid door de Interkerkelijke Recreatie Commissie (IRC) van de ICC.

Viering koloniekerk

Eind augustus als de vakanties bijna voorbij zijn houden onze ICC-kerken een viering in de tuin van de voormalige koloniekerk. Op deze mooie plek buiten samen komen is anders dan in een kerk en dat versterkt het besef dat we elkaar nodig hebben. Er zijn altijd twee voorgangers uit de beide kerken. Er wordt ook een inzameling gehouden voor lokale organisaties die ondersteuning goed kunnen gebruiken. Deze viering wordt voorbereid door de IRC.

Startdienst  

De startdienst, gehouden op de laatste zondag van september, markeert het einde van de vakantieperiode en het begin van weer een nieuw jaar. Deze viering doelt ook op de noodzaak om dingen meer en meer samen te doen. De viering wordt gehouden in de RK-kerk te Wilhelminaoord. De startdienst wordt voorbereid door de Startdienst commissie. Elk jaar kiest men een thema dat uitgewerkt wordt in de liturgie. Voorgangers komen uit beide kerken.

ICC-bestuur:

Antoon Boersen
– voorzitter/secretaris, RK-kerk,  e-mail: ant.boersen@gmail.com

Gré Kerssies
- Penningmeester,        PKN-Nijensleek,  e-mail: grekerssies@gmail.com

Tonnie Bolte
Lid,                             PKN – Vledder,  e-mail: tonniebolte@hotmail.com

Ieke van der Kaay
- lid,                            RK-kerk,  e-mail: voska@hetnet.nl