Digitaal Kerkloket

ICC – Interkerkelijke Contactcommissie

ICC (Interkerkelijke Contact Commissie), is het orgaan dat de drie deelnemende kerken, te weten de RK-parochie Wilhelminaoord, de NH-Gemeente Vledder/PKN en de Gereformeerde Kerk Nijensleek/PKN, in het leven hebben geroepen om de oecumene plaatselijk gestalte te geven via een aantal gemeenschappelijke activiteiten. De ICC bestaat uit een bestuur en een aantal werkgroepen Elke kerk heeft in het bestuur twee afgevaardigden. Ook de ICC werkgroepen zijn samengesteld uit vrijwilligers van de deelnemende kerken.

ICC-werkgroepen en activiteiten zijn:

  • Startdienst. Deze werkgroep organiseert elk jaar op de laatste zondag van september een gezamenlijke oecumenische dienst. Deze dienst vindt sinds 2010 plaats in de RK-kerk te Wilhelminaoord. Het doel is om christenen van de verschillende kerken met elkaar in contact te brengen. Tijdens de dienst wordt geld ingezameld voor een goed doel.
  • Openluchtdienst. Aan het begin van de vakantieperiode wordt achter het Koloniekerkje in Wilhelminaoord een interkerkelijke openluchtdienst gehouden met na afloop tijd voor koffie en onderling contact. Mooi om dit kerkgebouw, naast andere gebruiksmogelijkheden, af en toe nog te gebruiken als Godshuis.
  • Zomerzangavonden. Aansluitend aan de Openluchtdienst worden tbv  gasten en eigen gemeenteleden drie Zomerzangavonden georganiseerd op zondagavond in de dorpskerk van Vledder. De aanvang is 19.30 uur. Deze bijzondere kerk leent zich daar heel goed voor vanwege de centrale ligging, het fraaie interieur en de prachtige akoestiek. De keuze van de liederen is zodanig dat iedereen volop kan meezingen.
  • Week van gebed voor de eenheid van de Christenen.  Deze week wordt  eind januari door de gezamenlijke kerken in onze regio afgesloten met  een interkerkelijke dienst  waarin aandacht wordt besteed aan de eenheid van de Christenen in de hele wereld. In deze dienst wordt de liturgie gevolgd die wereldwijd wordt gebruikt.
    Deze dienst wordt gehouden in de Streekkerk van Nijensleek.
  • 4-Meiviering. Voorafgaande aan de dodenherdenking wordt elk jaar een oecumenische dienst gehouden in de dorpskerk van Vledder. De deelnemers aan de dienst gaan daarna in stille optocht naar het herdenkingsmonument in Vledder. De dienst wordt afwisselend geleid door de pastores van de PKN en de RK-kerken. In de dienst worden alle omgekomenen in de tweede wereldoorlog in ons gebied bij name genoemd en herdacht.
  • Wereldgebedsdag. Deze viering verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. De liturgie van de dienst wordt gemaakt door vrouwen uit elk jaar weer een ander land. Deze liturgie wordt wereldwijd gebruikt. De Wereldgebedsdag wordt elk jaar op de eerste vrijdag in maart gehouden in de Dorpskerk in Vledder.