Digitaal Kerkloket

Protestantse Gemeente in wording

Op 5 januari 2014 is de protestantse gemeente in wording (PGiw) Vledder-Nijensleek e.o. van start gegaan

Na langjarige voorbereiding zijn op zondag  5 januari 2014 in een gezamenlijke dienst de federatieovereenkomst en het plaatselijk reglement getekend door voorzitters en scribae van beide kerkenraden. Daarmee is de Protestantse Gemeente in wording (PGiw) Vledder-Nijensleek officieel van start gegaan.

In de federatieovereenkomst (bijlage)is voor de situatie Vledder-Nijensleek gekozen voor het model van twee zelfstandige gemeenten met elk een eigen kerkenraad en een overkoepelende federatiekerkenraad. 

Onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de federatiekerkenraad vallen onder andere: de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten; de zorg voor gezamenlijk te houden diensten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;

Wat niet genoemd wordt in de federatieovereenkomst blijft verantwoordelijkheid van de afzonderlijke kerkenraden. Dit betreft ondermeer alles wat te maken heeft met de financiën en de organisatie van kerkdiensten in en het beheer van de eigen kerkgebouwen.

De kerkenraden hebben hun werkwijze verder vastgelegd in een plaatselijk reglement dat ook op 5 januari 2014 is ondertekend (bijlage)” 

Federatieovereenkomst PGiw Vledder-Nijensleek.pdf
Download 

 

Plaatselijke regeling PGiw Vledder - Nijensleek.pdf
Download

Het Beleidsplan Protestantse Gemeente in wording Vledder-Nijensleek e.o.

Een beleidsplan is verplicht volgens de kerkorde van de PKN.

Het bijgevoegde beleidsplan “Protestantse Gemeente Vledder- Nijensleek in wording 2013 -2019” is opgesteld in 2013 in de voorbereiding tot de formele start op 5 januari 2014.

Besloten is dat de deelbeleidsplannen van de geledingen pastoraat, diaconaat, kerkrentmeesters, jeugd en jongerenwerk, en werkgroep liturgie, die al begin 2012 werden opgesteld,  integraal onderdeel van het beleidsplan zullen vormen . 

Beleidsplan_2013 PGiw Vledder - Nijensleek.pdf
Download